Szkolenia dla kandydatów na diagnostów samochodowych

scroll-down-white

Zapraszamy na szkolenie już w listopadzie! Zapisy już trwają!

Zapraszamy na szkolenia dla kandydatów na diagnostów oraz dodatkowe szkolenia dla diagnostów uzupełniających kwalifikacje.

Szkolenia organizowane są przez nasz Ośrodek Szkoleniowy Diagnostów w Złotowie.

Prowadzimy szkolenia diagnostów zgodnie z programem przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 246 poz. 2469).

Nasza firma została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w dniu 25.03.2013 pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00111/2013. w związku z tym istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd Pracy dla osób bezrobotnych.

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne na naszej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

Rodzaj szkoleniaCzas trwania
1. Szkolenie podstawowe dot. przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska54 godz. (7 dni)
2. Szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h9 (1 dzień)
3. Szkolenie specjalistyczne w zakresie badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych16 (2 dni)
4. Szkolenie specjalistyczne w zakresie badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem14 (2 dni)
5. Szkolenie specjalistyczne w zakresie badań technicznych:
– związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
– pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
23 (3 dni)
Razem:116(15 dni/3 tyg)

 

Uwaga: Ukończenie tylko wszystkich w/w szkoleń upoważnia kandydata na diagnostę do przystąpienia do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Transportowy Dozór Techniczny. 

Zgodnie z dodanym art. 84 ust. 2c do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z obowiązku odbycia szkolenia będą zwolnione osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze nauk technicznych obejmujących wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

Ośrodek Szkolenia Diagnostów
77-400 Złotów, ul. Kujańska 10

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela Pani Anna Rutkowska:

lub

Cena zawiera:
– zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców i diagnostów,
– materiały szkoleniowe,
– konsultacje indywidualne,
– certyfikat ukończenia kursu,
– serwis kawowy.

Koszt kursu nie obejmuje ceny noclegów.

Informacje dodatkowe

Chętnym do wzięcia udziału w kursie przypominamy o konieczności wcześniejszego sprawdzenia spełniania wymagań dotyczących okresu praktyki i wykształcenia.

Zgodnie z ustawą (art. 84 ust. 2b PORD), aby zostać diagnostą trzeba posiadać:

  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów,

lub

  • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów,

lub

  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów,

lub

  • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Zgodnie z nowym art. 84 ust. 2e w przypadku ukończenia wyższych studiów do okresu wymaganej praktyki będzie się wliczało praktykę objętą program kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka odbywana jest na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów.

Wykształcenie średnie branżowe wynika z wprowadzonej w ostatnim czasie reformy edukacji. Dwustopniowa szkoła branżowa zapewnia realizację kształcenia zawodowego. Można powiedzieć, że jest to odpowiednik szkoły zasadniczej (I stopień) i technikum (II stopień).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U. 2014 poz.1836)

Dz.U. 20141836