Szkolenia dla kandydatów na diagnostów samochodowych

scroll-down-white

Zapraszamy na szkolenie już 26 lutego 2024r.! Zapisy trwają!

Zapraszamy na szkolenia dla kandydatów na diagnostów oraz dodatkowe szkolenia dla diagnostów uzupełniających kwalifikacje.

Szkolenia organizowane są przez nasz Ośrodek Szkoleniowy Diagnostów w Złotowie.

Prowadzimy szkolenia diagnostów zgodnie z programem przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 246 poz. 2469).

Nasza firma została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w dniu 25.03.2013 pod numerem ewidencyjnym: 2.30/00111/2013. w związku z tym istnieje możliwość sfinansowania szkolenia przez Urząd Pracy dla osób bezrobotnych.

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne na naszej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów.

Rodzaj szkoleniaCzas trwania
1. Szkolenie podstawowe dot. przeprowadzania okresowych badań technicznych pojazdów w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania zespołów i układów pojazdu, w szczególności pod względem bezpieczeństwa jazdy i ochrony środowiska54 godz. (7 dni)
2. Szkolenie specjalistyczne w zakresie badania technicznego autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h9 (1 dzień)
3. Szkolenie specjalistyczne w zakresie badań technicznych pojazdów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych16 (2 dni)
4. Szkolenie specjalistyczne w zakresie badań technicznych pojazdów przystosowanych do zasilania gazem14 (2 dni)
5. Szkolenie specjalistyczne w zakresie badań technicznych:
– związanych z badaniem pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą lub pojazdów nowego typu wyprodukowanych lub importowanych w ilości jednej sztuki rocznie,
– pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, o ile wymagają specjalistycznego badania oraz pojazdów, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
23 (3 dni)
Razem:116(15 dni/3 tyg)

 

Uwaga: Ukończenie tylko wszystkich w/w szkoleń upoważnia kandydata na diagnostę do przystąpienia do egzaminu państwowego przeprowadzanego przez Transportowy Dozór Techniczny. 

Zgodnie z dodanym art. 84 ust. 2c do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z obowiązku odbycia szkolenia będą zwolnione osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze nauk technicznych obejmujących wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

Ośrodek Szkolenia Diagnostów
77-400 Złotów, ul. Kujańska 10

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela Pani Anna Rutkowska:

lub

Cena zawiera:
– zajęcia prowadzone przez doświadczonych wykładowców i diagnostów,
– materiały szkoleniowe,
– konsultacje indywidualne,
– certyfikat ukończenia kursu,
– serwis kawowy.

Koszt kursu nie obejmuje ceny noclegów.

Informacje dodatkowe

Chętnym do wzięcia udziału w kursie przypominamy o konieczności wcześniejszego sprawdzenia spełniania wymagań dotyczących okresu praktyki i wykształcenia.

Zgodnie z ustawą (art. 84 ust. 2b PORD), aby zostać diagnostą trzeba posiadać:

  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów,

lub

  • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów,

lub

  • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów,

lub

  • średnie wykształcenie techniczne lub wykształcenie średnie branżowe, o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.

Zgodnie z nowym art. 84 ust. 2e w przypadku ukończenia wyższych studiów do okresu wymaganej praktyki będzie się wliczało praktykę objętą program kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka odbywana jest na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów.

Wykształcenie średnie branżowe wynika z wprowadzonej w ostatnim czasie reformy edukacji. Dwustopniowa szkoła branżowa zapewnia realizację kształcenia zawodowego. Można powiedzieć, że jest to odpowiednik szkoły zasadniczej (I stopień) i technikum (II stopień).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz.U. 2014 poz.1836)

Dz.U. 20141836